Artikel 2 Offertes, aanbiedingen

 1. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave of soortgelijke mededeling verplicht Vastgoed & Interieurfotograaf niet tot het sluiten van een overeenkomst met opdrachtgever.

 2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Vastgoed & Interieurfotograaf, maar ook ten behoeve van alle andere personen die voor Vastgoed & Interieurfotograaf werkzaam zijn respectievelijk alle personen die bij de uitvoering van Vastgoed & Interieurfotograaf bij enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Vastgoed & Interieurfotograaf aansprakelijk zou kunnen zijn.

Artikel 3 Uitvoering van de opdracht

 1. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. Vastgoed & Interieurfotograaf verplicht zich opdrachten naar vermogen (beste weten en kunnen) uit te voeren. Bij het uitvoeren van een opdracht verplicht Vastgoed & Interieurfotograaf zich om op zorgvuldige wijze om te gaan met de belangen van opdrachtgever.

 2. Het staat Vastgoed & Interieurfotograaf vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen werknemers en/of ingeschakelde derden uit te laten voeren.

 3. Vastgoed & Interieurfotograaf zal bij het uitvoeren van de aan haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen, de zorg van een goed Vastgoed & Interieurfotograaf product in acht nemen.

 4. De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren zoals de kwaliteit van de informatie van opdrachtgever, de medewerking van derden, ongeval, technische storing, weersomstandigheden, ziekte of andere omstandigheden waarop Vastgoed & Interieurfotograaf geen invloed kan uitoefenen. De termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond zijn derhalve slechts te beschouwen als fatale termijn in de zin van boek 6 BW indien dit uitdrukkelijk tussen opdrachtgever en Vastgoed & Interieurfotograaf is overeengekomen.

 5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Vastgoed & Interieurfotograaf aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en juist aan Vastgoed & Interieurfotograaf worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of juist aan Vastgoed & Interieurfotograaf zijn verstrekt, heeft Vastgoed & Interieurfotograaf het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

 6. Opdrachtgever staat tegenover Vastgoed & Interieurfotograaf in voor de juistheid van verstrekte gegevens. Vastgoed & Interieurfotograaf is niet aansprakelijk voor schade, van elke aard ook, doordat Vastgoed & Interieurfotograaf is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Vastgoed & Interieurfotograaf kenbaar was.

 7. Indien door Vastgoed & Interieurfotograaf of door Vastgoed & Interieurfotograaf ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 8. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 9. De levering van het product zal uitsluitend digitaal plaatsvinden, over het algemeen in de vorm van een JPEG. Het product wordt eenmaal geleverd aan opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk wordt verzocht om repeterende levering. Uitdrukkelijk behoudt Vastgoed & Interieurfotograaf het auteursrecht over haar product. Zij geeft enkel met voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming een licentie voor het gebruik van haar product. Dat wil zeggen dat Vastgoed & Interieurfotograaf alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming, instemming geeft haar werk op een bepaalde manier en/of voor een bepaalde termijn en/of in een bepaald (geografisch) gebied openbaar te maken of te verveelvoudigen.

 

Artikel 4 Prijs

 1. Alle opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen, alsmede exclusief eventueel in het kader van de opdracht te maken kosten, zoals onder meer verzend- en administratiekosten.

 2. Vastgoed & Interieurfotograaf heeft het recht om betaling van een voorschot te eisen alvorens met de werkzaamheden aan te vangen. Dit voorschot staat in redelijkheid tot het in het kader van de opdracht te verrichten werk.

 3. Iedere week brengt Vastgoed & Interieurfotograaf de door haar verrichtte werkzaamheden in opdracht van opdrachtgever in rekening middels een factuur.

 4. Indien de initiële opdracht door opdrachtgever vlak voorafgaand aan, dan wel ten tijde van het uitvoeren van die opdracht, wordt verruimd, is er sprake van meerwerk. Vastgoed & Interieurfotograaf zal hier meerkosten voor in rekening brengen bij opdrachtgever.

 

Artikel 5 Betalingstermijn

 1. Opdrachtgever dient de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.

 2. Bij niet tijdige betaling binnen de gestelde termijn is opdrachtgever in verzuim, zonder dat in gebrekestelling door Vastgoed & Interieurfotograaf is vereist.

 3. Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is Vastgoed & Interieurfotograaf gerechtigd het factuurbedrag te verhogen met 10% per maand (30 dagen) voor elke maand (30 dagen) na factuurdatum. Voorts is opdrachtgever gehouden tot betaling van een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke- als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen alle kosten van Vastgoed & Interieurfotograaf, de kosten van eventueel ingeschakelde gemachtigde(n), advocaten, deurwaarders en incassobureaus indien de factuur, inclusief eventuele verhoging(en) niet binnen twee maanden na oorspronkelijke factuurdatum is voldaan. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15 % van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van € 200,-.

 4. Bij niet tijdige betaling is Vastgoed & Interieurfotograaf onmiddellijk gerechtigd uitvoering van haar dienstverlening op te schorten zonder dat zulks tot enige schadeplichtigheid van Vastgoed & Interieurfotograaf kan leiden.

 5. Bij faillissement van de opdrachtgever of bij betalingsachterstanden, zoals genoemd in de punten 2 en 3, behoudt Vastgoed & Interieurfotograaf alle rechten om bij de partij die de producten in elke vorm van media toont, direct een schadevergoeding van 200% van de gefactureerde prijs van dit product/ deze producten en overige voortvloeiende juridische kosten op te eisen, zonder tussenkomst van de rechter.

 6. Indien de factuur van Vastgoed & Interieurfotograaf niet akkoord is, om welke reden dan ook, dient opdrachtgever dit binnen tien dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk mee te delen aan Vastgoed & Interieurfotograaf.  Bij het uitblijven van een dergelijke mededeling wordt de factuur geacht akkoord te zijn. Bezwaren tegen een factuur ontslaan opdrachtgever niet uit zijn betalingsverplichting.

 

Artikel 6 Intellectuele eigendom

 1. Vastgoed & Interieurfotograaf behoudt het auteursrecht op het door haar geleverde product, alsmede alle overige rechten van intellectueel of industriële eigendom op het door Vastgoed & Interieurfotograaf geleverde product. Wanneer de opdrachtgever niet betaald heeft voor het geleverde product(en) van Vastgoed & Interieurfotograaf zoals genoemd in punt 5, artikel 5, vervallen de rechten die genoemd worden in punt 2 van artikel 6, en zal een verdere publicatie van het geleverde product verboden zijn. De boete bedraagt 200% van de gefactureerde prijs van het product en is voor rekening van de partij die dit product publiceert of toont in welke vorm van media dan ook. Hierbij verwijzend naar artikel 5 onder 5 van de algemene voorwaarden.

 2. Alle door Vastgoed & Interieurfotograaf verstrekte producten, zoals foto’s, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, rapporten, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vastgoed & Interieurfotograaf worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Vastgoed & Interieurfotograaf verleent enkel middels voorafgaande schriftelijke toestemming een licentie voor het gebruik van haar product. Dat wil zeggen dat Vastgoed & Interieurfotograaf alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming, instemming geeft haar werk op een bepaalde manier en/of voor een bepaalde termijn en/of in een bepaald (geografisch) gebied openbaar te maken of te verveelvoudigen. 

 3. Vastgoed & Interieurfotograaf behoudt het recht de door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis en/of gebouwde producten voor andere doeleinden te gebruiken.

 4. Opdrachtgever zal, voor zover mogelijk, te allen tijde de aan het product gekoppelde copyrightvermelding (©Vastgoed & interieurfotograaf, ©Yacht Fotograaf, ©Home Creations of ©Nancy Geertsma Photography) zichtbaar laten voor eenieder die het product aanschouwt. Opdrachtgever zal te allen tijde derde(n) wijzen op en berichten over de herkomst van de door Vastgoed & Interieurfotograaf gemaakte producten en het daarop rustende auteursrecht van Vastgoed & Interieurfotograaf.

 

Artikel 7 Geheimhouding – non concurrentie

 1. Vastgoed & Interieurfotograaf heeft de verplichting om alle schriftelijke informatie welke zij door de uitvoering van de overeenkomst van opdrachtgever ontvangt en die door opdrachtgever als vertrouwelijk is aangemerkt, geheim te houden. Vastgoed & Interieurfotograaf zal te allen tijde tegenover eenieder de vertrouwelijkheid van de door opdrachtgever verstrekte gegevens waarborgen.

 2. Vastgoed & Interieurfotograaf zal deze verplichting tevens opleggen aan het door haar eventueel ingeschakelde derde.

 3. Een afwijking van de geheimhoudingsplicht is toegestaan, indien de Wet hiertoe verplicht, alsmede ten aanzien van informatie die

  • reeds bij Vastgoed & Interieurfotograaf bekend is

  • onafhankelijk van de opdrachtgever is verzameld

  • door Vastgoed & Interieurfotograaf rechtmatig zonder plicht tot geheimhouding van een derde is verkregen, of

  • reeds door een rechthebbende in het publiek domein is vrijgegeven.

 4. Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de opdracht alsmede 1 jaar na beëindiging van de opdracht op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Vastgoed & Interieurfotograaf , medewerkers van Vastgoed & Interieurfotograaf  of van ondernemingen waarop Vastgoed & Interieurfotograaf  ter uitvoering van de opdracht beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de opdracht, in dienst nemen dan wel anderszins direct of indirect voor zich laten werken, bij gebreke waarvan opdrachtgever aansprakelijk is voor alle door Vastgoed & Interieurfotograaf  te lijden schade.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Klachten over een product van Vastgoed & Interieurfotograaf dan wel de werkzaamheden die daaraan ten grondslag liggen, dienen door opdrachtgever binnen 10 dagen na voltooiing van het product schriftelijk te worden gemeld aan Vastgoed & Interieurfotograaf. Alsdan dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de eventuele tekortkomingen aan Vastgoed & Interieurfotograaf te worden medegedeeld, zodat Vastgoed & Interieurfotograaf in staat is adequaat hierop te reageren.

 2. Indien een klacht gegrond is zal Vastgoed & Interieurfotograaf de werkzaamheden alsnog zoals overeengekomen verrichten, tenzij opdrachtgever aan Vastgoed & Interieurfotograaf te kennen geeft dat dit niet noodzakelijk is, dan wel Vastgoed & Interieurfotograaf redelijkerwijs behoort te begrijpen dat verdere nakoming niet noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat dit zinloos is geworden.

 3. De aansprakelijkheid voor eventuele tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is voor Vastgoed & Interieurfotograaf beperkt tot maximaal het bedrag wat Vastgoed & Interieurfotograaf aan het product waarvoor opdracht is gegeven door opdrachtgever, zal factureren/ heeft gefactureerd. Indien het product door opdrachtgever of via opdrachtgever door een derde voor andere doeleinden wordt gebruikt dan voorafgaand aan Vastgoed & Interieurfotograaf opgegeven, is Vastgoed & Interieurfotograaf niet aansprakelijk voor enige schade. Dit geldt niet indien er sprake is van aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Vastgoed & Interieurfotograaf of personen die door Vastgoed & Interieurfotograaf zijn ingeschakeld voor het verrichten van de opdracht. Vastgoed & Interieurfotograaf zal geen indirecte schade vergoeden.

 4. Vastgoed & Interieurfotograaf is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor eventuele acties die derden ondernemen met de producten die door Vastgoed & Interieurfotograaf worden geproduceerd. Op geen enkele wijze zijn rechten aan een door Vastgoed & Interieurfotograaf geproduceerd product te ontlenen.

 5. Vastgoed & Interieurfotograaf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derde(n).

 

Artikel 9 Intrekken van een opdracht

 1. Zowel opdrachtgever als Vastgoed & Interieurfotograaf heeft het recht de opdracht voor aanvang van de werkzaamheden door Vastgoed & Interieurfotograaf, door schriftelijke intrekking met opgaaf van reden te doen eindigen. Intrekking van de opdracht door opdrachtgever ontslaat Vastgoed & Interieurfotograaf van de verplichting tot uitvoering van de opdracht. Eventueel reeds gemaakte (deel)producten door Vastgoed & Interieurfotograaf zullen niet aan opdrachtgever worden geleverd tenzij hier volledige betaling aan ten grondslag ligt.

 2. Indien opdrachtgever de opdracht intrekt is opdrachtgever verplicht om administratiekosten van 10% van de totale kosten van de opdracht met een minimum van € 75,-, alsmede de overige door Vastgoed & Interieurfotograaf gemaakte kosten aan Vastgoed & Interieurfotograaf te voldoen. Dit dient ook betaalt te worden indien Vastgoed & Interieurfotograaf nog geen aanvang heeft gemaakt met het verrichten van de werkzaamheden.

 3. Indien opdrachtgever de gemaakte afspraak om de opdracht of het maken van een product, intrekt of wenst te verzetten binnen 24 uur voor de uitvoering hiervan, kan Vastgoed & Interieurfotograaf voorrijkosten en het uurtarief van de gederfde tijd aan opdrachtgever doorberekenen.

 4. Indien opdrachtgever in staat van faillissement geraakt is tot het inmeten gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever per omgaand te ontbinden.

 

Artikel 10 Ontbinding

 1. Zowel opdrachtgever als Vastgoed & Interieurfotograaf heeft het recht de opdracht door schriftelijke opzegging met opgaaf van reden te ontbinden. Ontbinding van de opdracht door opdrachtgever ontslaat Vastgoed & Interieurfotograaf van de verplichting tot verdere uitvoering van de opdracht. Eventueel reeds gemaakte (deel)producten door Vastgoed & Interieurfotograaf zullen niet aan opdrachtgever worden geleverd tenzij hier volledige betaling aan ten grondslag ligt.

 2. Indien opdrachtgever de opdracht ontbindt, is opdrachtgever verplicht om de kosten die reeds door Vastgoed & Interieurfotograaf zijn gemaakt, te vergoeden. Dit zal bedragen 50% van de totale kosten van de opdracht, alsmede de overige door Vastgoed & Interieurfotograaf gemaakte kosten, bijvoorbeeld voor ingeschakelde derde(n). Vastgoed & Interieurfotograaf zal een gespecificeerde opgave doen van de door haar gemaakte kosten, die opdrachtgever alsdan dient te betalen. De opgave kan nimmer hoger zijn dan het vooraf geoffreerde bedrag voor de betreffende opdracht.

 3. Indien opdrachtgever de gemaakte afspraak of het maken van een product, intrekt of wenst te verzetten binnen 24 uur voor de uitvoering hiervan, kan Vastgoed & Interieurfotograaf voorrijkosten en het uurtarief van de gederfde tijd aan opdrachtgever doorberekenen.

 4. Indien opdrachtgever in staat van faillissement geraakt is Vastgoed & Interieurfotograaf gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever per omgaand te ontbinden.

 

Artikel 11 Verstrekken van gegevens aan derden

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd om een product van Vastgoed & Interieurfotograaf zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vastgoed & Interieurfotograaf  aan derden te verstrekken, tenzij de aard van het verstrekte product bepaalt dat het product dient te worden gebruikt voor de verkoop en/ of verhuur van het op de stukken betrekking hebbend onroerend goed en zal dientengevolge alleen verstrekt worden aan partijen die met deze activiteiten direct te maken hebben, te weten potentiële huurders dan wel kopers van bedoeld onroerend goed.

 2. Vastgoed & Interieurfotograaf is gerechtigd om in het kader van een opdracht gegevens van de opdrachtgever aan derden te verstrekken.

 

Artikel 12 Bewaartermijn

Vastgoed & Interieurfotograaf zal de door haar gemaakte eindproducten voor opdrachtgever maximaal 6 maanden lokaal opslaan en kosteloos een enkele opdracht op verzoek kunnen leveren. Na 6 maanden zullen de eindproducten in het archief worden opgeslagen. Op verzoek van opdrachtgever kan tot maximaal 1 jaar terug en tegen een meerprijs van € 9,95 ex btw per opdracht een eindproduct uit het archief worden opgevraagd. Een jaar na de uitvoering van een opdracht worden alle gegevens verwijderd.

 

Artikel 13 Melding van eigendomsrechten bij foto’s

Opdrachtgever zal te allen tijde de aan het product gekoppelde copyrightvermelding (©Yacht Fotograaf of ©Nancy Geertsma Photography) zichtbaar laten voor eenieder die het product aanschouwt.

Opdrachtgever zal te allen tijde derde(n) wijzen op en berichten over de herkomst van de door Vastgoed & Interieurfotograaf gemaakte producten en het daarop rustende auteursrecht van Vastgoed & Interieurfotograaf.

 

Artikel 14 Overige bepalingen

 1. Vastgoed & Interieurfotograaf heeft het recht om een product te gebruiken voor eigen publicatie of promotie. Afwijking hierop is enkel voorafgaand schriftelijk mogelijk.

 2. In geval een beding in deze voorwaarden nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. Aan het nietige dan wel vernietigde beding komt alsdan een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop een beroep kan worden gedaan.

 3. Vastgoed & Interieurfotograaf verzamelt en registreert persoonlijke en zakelijke gegevens van opdrachtgever en mag deze voor de uitvoering van de opdrachten vrij gebruiken.

nieuwste logo vastgoed & interieur fotog
 • LinkedIn - grijze cirkel
 • Instagram
 • Facebook